Mezepoka semajnfino

Fin de semaine médiévale


De vendredo 19a vespere ĝis dimanĉo 21a de junio 2009
Vendredi 19 - dimanche 21 juin 2009

en kasteleto Mesneuf en vilaĝo Bourbarré
 sude de Rennes en Bretonio, Francio
 

(informu nin se vi intencas daŭrigi vian restadon en Bretonio)


Rezervu vian semajnfinon!


Kaj se vi venos el ekster Bretonio, vi estos kore invitita
daurigi vian viziton en Bretonio dum la sekvaj tagoj,
la mezepokaj bretonoj estas tre gastemaj!

Por jam prepari vian voĵagon malkovru la vojon per GuglomapoAliĝkondiĉoj:

Baza kotizo :
por loĝantoj de Bretonio : 30 eŭroj
por franciaj loĝantoj ekster Bretonio : 20 eŭroj
por tiuj kiuj venas el eksterlando: 0 eŭro
infanoj sub 16 jaroj: 0 eŭro

(se vi restos nur unu tagon duonigu la prezon)

Aldoniĝas la prezo de
manĝoj:

vendredon vespere: + 5
eŭroj
sabaton meztage: +5 eŭroj
sabaton vespere: +5 eŭroj
dimanĉon meztage: +5 eŭroj


La baza kotizo enkluzivas partoprenon al la diversaj programeroj kaj la tranoktadon, enlite en la kasteleto aŭ tendume en la parko.

Por pliaj informoj demandu al:
xgodivier(a)esperanto.org

Rezervu rapide se vi deziras liton en la kasteleto!
La unuaj aliĝintoj elektos la lokon de ilia dormado! Eblos ankaŭ tendumi.

Por aliĝi plenigu la jenan aliĝilon:Informoj pri vi
Informations sur vous

Familia nomo:
nom de famille
Persona nomo:
prénom
Strato:
rue
Poŝtkodo:
code postal
Urbo:
ville
Lando:
pays
Nacieco:
nationalité
Telefono:
téléphone
Fakso:
fax
Retpoŝtadreso:
adresse électronique
Sekso:
sexe
ina fem. malina masc.
Naskiĝdato:
date de naissance
(tt/mm/jjjj) (jj/mm/aaaa)
Mi volas manĝi vegetare:
végétarien
jes oui ne non

Alveno, foriro kaj kunveturado
Arrivé, départ et covoiturage

Mi veturos el
Je viendrai de
(urbo)
kaj proponas
et propose
loko(j)n en mia veturilo
place(s) dans ma voiture
Dato kaj horo de alveno en Rennes (indiku precize se vi venos per trajne)
Date et heure d'arrivée (à indiquer notamment si vous vennez en train)
tago(tt/mm) (horo)
kaj de foriro:
et de retour
tago(tt/mm) (horo)


Mi deziras loĝi kun Je souhaite loger avec

Manĝado - Repas

Streku ĉi-sube ĉiujn manĝojn kiujn vi antaŭvidas preni.
Cochez ci-dessous tous les repas que vous prévoyez prendre.
Tagoj Vendredon Sabaton Dimanĉon
Tagmanĝo
Déjeuner
  5 € 5 €
Vespermanĝo
Dîner
5 € 5 € 5 € *

* La vespermaĝo de dimanĉon vespere okazos pli frue
por havi tempon purigi antaŭ forlaso de la loko

Komentoj aŭ demandoj Commentaires ou questionsSe ĉio glatas alklaku la ĉi suban butonon "envoyer(sendu)".
Si tout va bien, cliquez sur le bouton suivant "envoyer".

     Por ĉion viŝi:Pour effacer tout
Mesaĝu al Zav' se estas problemo:
xgodivier(a)esperanto.org

Por jam prepari vian voĵagon malkovru la vojon per Guglomapo